Historien om Porsgrunn fra før 1000-tallet til i dag.

Under kan du velge årene du ønsker å lese om. Foreslår at du ser fra toppen og går nedover, det er en spennende historie om Porsgrunn Kommune. Dette kan brukes som f.eks til skoleprosjekt eller annet. :) Husk å ta med kildene til de aktuelle bildene og informasjon. Fotografiet over er tatt av Kenneth Hauen.

Før 900-tallet: Handelssentrum og fletteverkshus

 • Ca 11.000 — ble det funnet flintbiter på Kokkersvold og er datert til å være ca 11.000 år gamle
 • 3000 – 1500 år f. kr — Det er funn av mennesker i Eidangerområdet – yngre steinalder. 

1100-tallet: Eidanger Kirke

 • 1103 til 1130 Moa kirkja a Eidangri – Eidanger kirke fra dette årstallet – Den ble oppført i stein, 13,5 m lang og 8,30 m bred
  Kan ha vært oppført i Øystein og  Sigurd Jorsalfars tid. Eidanger kirke er en av fylkets eldste steinkirker. Den ble også viet ST. Maria 8 Juli 1130 av biskop med følge.

  Kirker en er fra middelalderen det vises pga underlaget som er laget av stein, som stikker 20cm frem fra murene. Murveggene er såkalte kistemurer og svært tykke. Av de tykkeste som finnes i landets gamle kirker. 

1500-tallet: Trelast og hard arbeid.

 • 1558 Anund Grinnde ble først nevnt i dette året som en trelasteksportør i Grenlandsdistriket – og bodde sannsynligvis på Grinne som Torvet i Langangen ligger. 
 • 1576 Peder Calusøn Friis nevner Porsgrund i et litterær dokument. 
  Det er planten Pors(Myrica gale) som er opphavent til navnet Porsgrunn, det vokste mye planter i dette området. 

1600-tallet: Første Kirke i Brevik, Nevnt første gang 1613

 • 1600 Det bor ca 150 mennesker i Brevik
 • 1605 Blir Porsgrunns eldste tollregnskap funnet, fra skipper Hans Andersen fra Workum – ( Nederland), kjøpt trelast av Peder Jyde. og ved andre anledninger i 1609 og 1610 fra bønder i Porsgrunn(Postgrun)
 • 1613 — Porsgrunn er nevnt første gang i litteraturen av Peder Claussøn Friis i boka «Norrigis Beschrifuelse» som utkom i 1613 – i en passasje som trolig er skrevet i 1576 da Friis besøkte Skien: «2½ Mile ind fra Haffuit kommer Skiene-Elff ud i den Fiord, oc kaldis det Sted Porsgrund».
 • 1621 — Saltverkskatten opphevet
 • 1623 Det store «hekseåret», ble det i totalt 7 kvinner og 3 menn henrettet for sine misgjerninger, og 3 menn landsforvist, den ene av heksene ble brent var Anders Klokkers hustru, Elline(ikke samme Klokkers fra Solum)
 • 1661 — Er det 38 gårder i Porsgrunn
 • 1670 — Første kirken i Brevik blir bygget etter tillatelse fra daværende konge Frederik III
  Sitat fra Telemarkmuseum: «Allerede i 1670 hadde Brevik vokst seg så stor at det var behov for en egen kirke. Stedets borgere søkte Kongen om å få oppføre en kirke og begrunnet det med at veien til Eidanger kirke var lang og besværlig, enten en rodde eller brukte landeveien. Vinden var alltid ”contrari”, hevdet de. På veg til messen blåste det nordavind, og når de skulle hjem hadde vinden snudd til sør. Verst var likevel landeveien, ”formedels mange Klefuer och andre Veyens Forhindringer”. Kongen ga tillatelse, og samme år ble det oppført en korskirke i tømmer på Øya, høyt og fritt over byen. Det blir sagt at kirka var svært vakkert innredet. Orgelet alene skal ha kostet 1000 riksdaler, en hel formue den gang.»
 • 1689 — Brevik fikk sitt første Postkontor
 • 1689 — Ble den første kirkebygningen oppført på vestsiden – som ble først brukt til begravelser, men så begynte man å bruke denne til gudstjeneser. Dette er en katolsk kirke. Metodist kirken ble oppført 1905
 • 1690+ — Bodde det rundt 450-500 mennesker i Brevik. 
 • 1693 — Får Brevik en skole. Brev fikk skole før Skien og Porsgrunn. Det er Vincentz Larsen Rød som er skolemester fra 1693 til 1714
 • 1696 — Blir Eidanger(Brevik) fogd og Solum(Telemark) fogd slått sammen til én fogd

1700-tallet: Første Kirke i Brevik, Nevnt første gang 1613

 • 1700 — Carl Deichman blir født i Danmark, Odense – døde i Porsgrunn, 1780.
 • 1725 — Er det 105 personer, 14 gårdbrukere og 11 husmannsplasser i Langangen.  
 • 1730 — Porsgrunn får sin første tollbod
 • 1746 Blir Eidanger og Solum fogd splittet fra 1695 – og da blir Nedre Telemark og Bamble gjort til en fogd og Øvre Telemark til et. 
 • 1758 – 60  Den monumentale Jesu kirke, eller Østre Porsgrunn kirke, ble bygget på siste halvdel av 1750-tallet, og innviet 10. Juli 1760. Den ble oppført under ledelse av byggmester Joen Jacobsen etter tegninger av den kjente danske arkitekt Lauritz de Thurah, og oppført under ledelse av arkitekten Andreas Pfützner. Kirken hadde opprinnelig plass til 600 mennesker. Kirken er en korskirke bygget i panelt tømmer med et stort tårn som bekrones av et flott, kobbertekket barokkspir. Kirken er stilmessig preget både av barokken og den samtidige rokokkoen.
 • 1761 — Brevik omfattes av en stor bybrann, og mesteparten av bebyggelsen på fastlands-Brevik ble lagt i grå aske. Skolen ble også brent ned. 
 • 1764 — blir Porsgrunn skilt ut fra de omkringliggende landherredene Eidanger, Solum og Gjerpen som eget prestegjeld
 • 1760-1777 Kammerherregården ble oppført en gang mellom 1760 og 1777 for Niels Aall, som i 1777 overdro gården til sønnen, Jacob Aall, som lot gården bygges om.
 • 1779 — Ble Kammerherregården ombygget
 • 1781 — Ble Porsgrunns brannvesen organisert.
 • 1783 — Hadde Porsgrunns skipsrederi 16 skip.
 • 1786 — Breviks første 2 vektere som følge av den store brannen i 1761.
  (Fra Telemark museum: «De skulle sørge for ro og orden nattestid, tenne og slukke gatelyktene, være på vakt mot brann og utrope timen og vinden. Til vekterens utstyr hørte blant annet morgenstjernen, en lang stang med en kule i enden, hvor det er påsatt pigger.»)
 • 1787 — Severin von Løvenskiold kjøpte gården i 1787, og lot sønnene Niels og Fritz overta den i 1814. Kammerherren hadde fra 1793 eiendommen Fossum jernverk, som han overtok fra sin bror Herman. Niels og Fritz Løvenskiold solgte i 1823 Kammerherregården til kjøpmann Jacob Grubbe Ottesen. Porsgrunn kommune overtok eiendommen i 1838, og i tillegg til å huse kommuneadministrasjonen var det også rom for skolelokaler i gården; både borgerskolen og folkeskolen har hatt tilhold her.

Kammerherregården var en flott representant for Telemarks klassisistiske arkitektur, med avtrappede nivåer der hoved volumet var over to etasjer, forhøyet med et setteritak. Hovedtaket var bratt, og ble avsluttet av to lave, fremskutte sidefløyer. Formen var regelmessig, symmetrisk og enkel.

 • 1798 — Ble den første broen over sundet i Langangen bygget, ble kalt: Grinebrua. (ca 60 alen lang; 40meter) og sto ferdig 1802-03. Ble bygget av militæ-avdeling på ca 30 mann. 

1800-tallet: Første Kirke i Brevik, Nevnt første gang 1613

 • 1800 — Nok en stor brann i Brevik.
 • 1800 Bevik fikk sitt eget rådhus, dette lå på Grubbehaugen og oppført av konsul Larsen som også eide Tollboden samme år. Opp gjennom tiden har huset hatt bl.a. telegraf, fengsel og borgerskole.
 • 1801 Er det 194 personer bosatt i Langangen
 • 1807 — Porsgrunn blir grunnlagt og Porsgrunn får kjøpstadrettigheter
 • 1812 — Var Brevik Postkontor en av de største i landet, etter Kristiania, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Drammen.
 • 1814 — Ble Friisegården bygget 
 • 1819 — Eidanger Prestegård blir bygget
 • 1825  — Ble broen i langangen(Grinebrua) revet pga dårlig og råtten trevirke.
 • 1837 — Hans Morten Thrane Esmark blir byens første ordfører.
 • 1837 — 7 juni blir postfører Søren Hansen Rogn ranet og drept da han skulle ro postrammen over Strømmen fra Stathelle til Brevik. Han hadde ca 10.000 spesidaler og ganske stor pengesum den gangen. Den skyldige ble avslørt som Ole Berg, en kjøpmann fra Brevik. Han tilsto og dommen falt, 1 år satt Berg i Skien fengsel, og en oktober dag 1838 blir Ole Berg kjørt ut til Brevik og halshugget på Blokkhaustangen, ytterst på Øya. Dette var den nest siste offentlige henrettelsen i Norge.
 • 1837 — er det ca 1167 innbyggere i Brevik.
 • 1837 — Ble det første Sjøforsikringselskapet stiftet. Navnet lød «Den Første Norske Assuranceforening»
 • 1840 — Brevik får tollbod.
 • 1842 — blir Porsgrunn egen bykommune
 • 1843 Johan Elias Jeremiassen(Skipsreder og industrigründer) blir født 8. januar, Kviteseid, Telemark
 • 1845  — blir Brevik kjøpestad. I 1845 fikk Brevik status som kjøpestad
 • 1846 — Får Brevik et Apotek
  Telemarkmuseum: «Ved Kongelig Resolusjon i 1846 ble det gitt tillatelse til å opprette apotek i Brevik. Byens første apoteker, Peter Heiberg Wirsching, anla i 1850- årene urtehage, bygde drivhus og dyrket alt fra druer og valnøtter til blomster og en lang rekke medisinske urter.»
 • 1849 — Får Brevik sin første avis, som het «Adresse-Tidende for Brevig, Stahelle og Langesund» og ble trykket i Brevik. Redaktør og utgiver var William Thrane, onkel til Marcus Thrane. Familien hadde flyttet fra Kristiania ca en måned tidligere.
 • 1850-årene — var Brevik på en middels stor by, med hele 1500 innbyggere(ca). Det fantes ca 35 håndverkere med 12 svenner/ drenger i Brevik. Av industri fantes et kalkbrenneri, to garverier og et tobakksspinneri
 • 1852 Dukket dampskipet «Trafik» opp for første gang i Porsgrunn
 • 1873 — Ble Porsgrunds Brændevinssamlag grunnlagt. og i 1887 fikk dem enerett til utsjenkning i Porsgrunn
 • 1876 — Ble Langangsfjordens Kvinneforening stiftet.
 • 1878 — Ny kirke innvies i Brevik
 • 1879 — 7 august begynte Porsgrunns kommunale middelskole sin virksomhet, den ble også flyttet fra Kammerherregården til midlertidige lokaler i Friisegården. Fra 1879 til 1883.
 • 1882 — Porsgrunn jernbanestasjon sto ferdig dette året, stasjonstypen var en videreføring av arkitekt Peter Andreas Blix’ bygninger langs Østfoldbanen. Porsgrunn stasjon ble – sammen med resten av toglinjen – innviet 24. november 1882, med statsminister Christian August Selmer og andre prominente personer tilstede. Stasjonsbygningen hadde en symmetrisk komposisjon med spisse gavler på siderisalittene, og var preget av den nygotiske variant av sveitserstilen. Stasjonsbygningen er revet.
 • 1883 — Hadde Langangens Kvinneforening 13 medlemmer og i 1885 23 medlemmer.
 • 1885 — 22.september besluttes det en tomt til å bygge Porsgrunds Porselænsfabrik – Arkitekten var Waldemar Hansteen (1857–1921)
 • 1886 — utover høsten var fabrikken ferdig og driften kunde begynne. Den første brenning fant sted i februar 1887.
 • 1887 — 6. juni ble Porsgrunds Porselænsfabrik anmeldt i firmaregistret og denne datoen regnes som fabrikkens stiftelse.
  Det var Johan Jeremiassen som var grunnlegger.
 • 1889 — Johan Jeremiassen faller bort bare 46 år gammel.
 • 1891 — Porsgrunnsbrua blir bygget
 • 1893-94 — Ble Holengården oppført for bestyrer ved Skiensfjordens Skole til utdannelse av mekaniske arbeidere artilleriløytnant Kristian Cato Elisa Dick(1861-1908)
 • 1895 — Åpnes Kong Oscar II åpner Breviks Jernbanestasjon.
 • 1899 Vår Frue kirke i Porsgrunn ble bygget i 1899 etter modell av norske middelalderske stavkirker, og var tegnet av arkitekt Haldor Larsen Børve., og innviet den 8 oktober 1899
 • 1899 — 14. mai gikk Friisegården opp i flammer
 • 1899 — Arbeiderenes Faglige Landsorganisasjon ble stiftet.

1900-tallet: Kongen av Thailand besøker Brevik, PP feierer 25 år, WW2

 • 1900  Er det 597 personer bosatt i Langangen
 • 1901 — Rådhuset brenner ned den 9.desember
 • 1901 — står den nye Meierigården ferdig. Og oppført etter tegninger av arkitekt Haldor Børve. 
 • 1907 — Kong Chulalongkorn av Siam(Thailand) besøker Brevik.
 • 1910 — Blir A/S Breviks Staalpresningsverk grunnlagt – hovedsakelig produksjon av helpressede melkespann, siler og bøtter. Lokalene var der Sjøloftet og Brannskasjonen holder til i dag, 2022. 
 • 1911 — Feirer Porsgrunds Porselænsfabrik 25 år
 • 1911 — 16. juli ble bedehuset i Langangen bygget, med god hjelp fra Langangens Kvinneforening. Og fikk navnet Betel. Første formann var Anders Bassebo.
 • 1916 — Hadde Langangens første kommunale driftsår av kraft. Men anlegget til kraft ble ikke ferdig før 1919
 • 1921 Jesu Kirkes gravkapell bygges

Foto over Hovenga og Osebakken – Foto: Mittet & Co

 • 1937 — Blir Vår Frue kirke flyttet over veien, der den står i dag
 • 1940 — WW2 kommer til Porsgrunn
 • 1945 — Mars til april ble Menstad/Borgestad angrepet av “allierte” styrker – denne elven ble brukt som evakuering av Tyskerne
 • 1952PBBL: Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag ble startet 14. september
 • 1963 — Breviks tredje, og nåværende kirke, blir innviet. Den er tegnet av arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas. Inntil 2007 hørte Brevik til Eidanger sognekall.
 • 1964 — Kommunesammenslåing. Eidanger og byene Brevik og Porsgrunn blir slått sammen. Ny kommune blir opprettet med navn Porsgrunn.
 • 1965  — Ble den nye bruen over Langangen bygget. (den som er i dag 2022)
 • 1967 — Korvetten ble åpnet på Torskeberget, og var Norges største veikro.
 • 1971 — Eidanger kirke får tilbake sin fine løkkuppel som var et fint stykke snekkerkunst utført av byggmester Nils Bråtelia fra Porsgrunn.
 • 1974Brevik hadde status som hovedpostkontor fra 1689 til 1974 – 17. september stengte Breviks Postkontor ned for godt.
 • 1984 — Ble Aaslands tømmersjøbod fra 1700-tallet flyttet fra Vestsiden til Frednes.
 • 1996 — Får Porsgrunn Lokaldemokrati prisen for utvikling av barns og unges medvirkning.

2000-tallet: 1000-års tre, Østre Kirke Brenner og Meierigården brenner ned til grunn

 • 2000 — Fikk alle skolene et tusenårstre til å plante på skolens område.
 • 2006 — Fikk kommunen Den Norske Bolig- og Byplanprisen.
 • 2011 — Østre kirke blir tent på og brenner ned til grunn natt til 11. april
  To tenåringsgutter ble dømt for kirkebrannen i Porsgrunn i 2011, og er sammen ansvarlige for å betale forsikringskravet på 34 millioner
 • 2015 — Blir den nye kirken tegnet
 • 2017 — Desember blir kirken påbegynt og sto ferdig høsten 2019 og velsignet den 15. sep 2019
 • 2020 — Var tallet på innbyggere i Porsgrunn: 36 397
 • 2023 — Torsdag 16.03 – ca 21:55 kom melding at røyk kan sees fra taket på Meierigården(Storgata 115, Porsgrunn). 17.03, Fredags morgen kan man se at flammene har slukt store deler av den gamle gården. Ingen ble skadet.
  Historie: Telegrafgården i Porsgrunn brant ned 14. mai 1899. Branntomten ble solgt av enkefru Serine Jeremiassen til den nye sammenslutningen Porsgrunn Meieribolag. Hennes mann Johan Jeremiassen var initiativtager til Porsgrunds Porselænsfabrik. Den nye meierigården ble oppført etter tegninger av arkitekt Haldor Børve, og sto ferdig i 1901. Gården er utført i pusset tegl, og har en monumental fasade mot Storgaten. Bygningen er trukket tilbake fra gaten, og foran denne er det anlagt en plass. Hovedfasaden er symmetrisk komponert om en akse som markeres av en midtrisalitt med oppbygget barokkgavl. Hjørnene defineres av to tårn med slanke spir. Bygningen er utført i en historistisk eklektisk stilvariant med elementer av nyrenessanse og hovedvekt på nybarokk. Utførelsen vitner også om jugendstilens tilstedeværelse.

 • 2024 — Brannruinene i Porsgrunn etter Meierigården er blitt revet ned og blitt ryddet vekk. 
 • 2024 — Ny gang/sykkel bro oppføres i Porsgrunn  – skal være ferdig i løpet av 2024. 

Før og etterbilder fra Porsgrunn

Før-bildene er fra Telemark Museum/Porsgrunn Bibliotek, Nasjonalbiblioteket(nb.no), Etter(2021) bildene er tatt av Kenneth Hauen

1900 - Brevik Jernbanesjasjon2022 - Brevik Jernbanesjasjon
1900 - Porsgrunn2022 - Porsgrunn
1900 - Porsgrunn2022 - Porsgrunn
1900 - Porsgrunn2022 - Porsgrunn
1900 - Porsgrunn2022 - Porsgrunn
1900 - Porsgrunn2022 - Porsgrunn
1900 - Porsgrunn2022 - Porsgrunn
1900 - Porsgrunn2022 - Porsgrunn

Kilder for tekst, bilder, datoer osv 

Bildene på denne siden:
Kenneth Hauen/KimHauen, Porsgrunn Bibliotek, DigitaltMuseumTelemarks Museum, TA, Wikipedia, NIKU(Norsk institutt for kulturminneforskning), Riksantikvaren, SNL, Nasjonalbiblioteket(nb.no)

Kilde for tekster/info/år m.m:
Wikipedia, Slekt, Riksantikvaren, NIKU,

Ved feil av datoer/år så ta kontakt med oss, slik at vi kan rette det opp.