En detaljrik historie om Skien

Under kan du velge årene du ønsker å lese om. Foreslår at du ser fra toppen og går nedover, det er en spennende historie om Skien Kommune. Dette kan brukes som f.eks til skoleprosjekt eller annet. :) Husk å ta med kildene til de aktuelle bildene og informasjon. Fotografiet over er tatt av Kenneth Hauen. Se full størrelse her

900-tallet: Handelssentrum og fletteverkshus

 • Rundt 900 – tallet — Spor etter et handelssentrum finner vi helt tilbake til 900-tallet med flettverkshusene funnet på dagens handelstorg

1000-tallet: Brynestein gir grobunn for et tettstedet som blir kalt Skiða(Skien)

 • 1000 — Skiða, datidas navn, kjent som tettsted, handelssted og transitthavn for brynesteinsindustrien i Eidsborg.
 • 1000 — Norges eldste kjente flettverkshus står ved Bjørneskjær (Handelstorvet) i Skiða.
 • 1000 — Garpene Kirke bygget i tre av bergfolkene fra Luksefjell, der dagens Gjerpen Kirke står.
 • 1090 — Dag Eilivsson på Bratsberg blir distriktets lendmann under kong Olav Kyrre.
 • Siste del av 1000-tallet — Dagsætta etablerer seg som handelshøvdinger i området.

1100-tallet: Bratsberg blir et maktsenter i Norge, mens nonnene flytter inn på Gimsøyklosteret

 • 1102 — Dag Eilivsson, den mektige lendmannen på Bratsberg, og overhodet for Dags-ætta, drar med kong Magnus Berrføtt på hærtog til Irland.
 • 1102 — Dag Eilivsson på Bratsberg drar med kong Magnus Berrføtt på hærtog til Irland.
 • 1108 — Dag Eilivsson på Bratsberg drar med kong Sigurd Jorsalfar på korstog til Jerusalem.
 • 1111 — Bygginga av nonneklosteret på Gimsøy starter. Baugeid Dagsdotter blir klosterets første abbedisse.
 • 1115 — Bygginga av kryptkirken på Kapittelberget starter.
 • 1115-1150 — Gimsøy kloster grunnlegges av lendmannen Dag Eilivsson.
  — Gimsøy, som tidligere hadde vært benyttet som beitemark for geiter, derav trolig navnet.
 • 1150-åra — Regulering av bebyggelsen i Skien. Lafta tømmerhus og trebrolagt gate.
 • 1153 — Dagens Gjerpen Kirke bygges som hvitkalka steinkirke, med tårntilbygg i tre. Innvies 28.mai.
 • 1155 — Gregorius Dagsson, lendmannen på Bratsberg er Norges mektigste mann, med 2 skip og drøyt 90 mann i tjeneste. Han er kong Inge Krokryggs beskytter og nærmeste betrodde.
 • 1156 — Kong Øystein angriper Bratsberg, brenner lendmannssetet ned til grunnen og dreper buskapen.
 • 1161 — Gregorius Dagsson dør i en trefning ved Uddevalla, dvs han drukner under kryssing av islagt elv. Like etter faller kong Inge Krokrygg.
 • 1164 — Stammelandene Grenland og Telemark blir med i Borgarting.
 • 1184 — Brynestein fra Skida brukt som kastevåpen da kong Sverre tok makta i Norge i slaget ved Fimreite.

1200-tallet: St.Maria kirken bygges, Norge deles i 50 sysler og felttog mot danskekongen.

 • 1200-tallet — St.Maria-kirken på Bjørneskjær bygges, og Skien omtales som by.
 • 1200-tallet — Norge deles inn i 50 sysler. Skienssyssel omfatter stammelandene Grenland og Telemark, samt Numedal.
 • 1206 — Syslemennene Gunne Lange og Hundolf Hetta lar bygge leidangsskip i Skien.
 • 1255 — Tord Kakale fra den mektige Sturlunge-ætta på Island blir syslemann i Skienssyssel.
 • 1256 — Tord Kakale er anfører på en av leidangsflåtene som deltar i et felttog (plyndringstokt) mot danskekongen, utnevnes deretter til kongens førstemann på Island, men dør kort etter.
 • 1276 — Magnus Lagabøters Bylov vedtas av Borgarting. Regulerer bl.a. utenlandske kjøpmenns rettigheter.
 • 1294 — Baron Tore Håkonsson -Hr. Tore- blant Norges mektigste menn, syslemann i Skienssyssel til sin død i 1317. Han var også kongens utsending og rikets kansler.
 • 1294 — Blir Mariakirken for første gang omtalt som «Ecclesia St. Mariae de Skidu», og ble viet til Skt. Maria. Kirken lå på en fjellrygg på Bjørneskjær – i dag Handelstorget i Skien:

Skien Historie Kapittelberget kryptkirke Grenland Skien Telemark Museum DigitaltMuseum Telemark Museum Skien Snipetorp Flom Bybrann Ibsen Menstaslaget Odds Ballklubb Gjerpen gjerpen kloster mariakirke christiankirke Kloster Smieøya Tollbua Cappelen 1886 900-tallet skien 2020 skien 1200 skien 1300 skien 1400 skien 1500 skien 1600 skien 1700 skien 1800 skien 1900 Nyblin Wikipedia slekt.org skien omeng kjenn ditt land riksantikvaren.no niku.no odd.no ta.no snl.no Fossum Løvenskiold

Her sto også Christianskirken som blir bygget på slutten av 1700-tallet

 • 1297 — Erkebiskop Jørund i Nidaros lover 20 dagers avlat til alle «botsferdige» som besøker St.Maria-kirken i Skien på bestemte dager, deriblant innvielsesdagen 12.september.

1300-tallet: Svartedauden, bystatus og ridder Gautes medvirkning til Kalmarunionen

 • 1336 — Baron, riksråd og drottsete (kongens stedfortreder) Ivar Ogmundsson syslemann i Skienssyssel, antagelig til 1349, da han trolig dør i Svartedauden.
 • 1349 — Svartedauen rammer Skiens befolkning hardt.
 • 1350-åra — Åste Bjørgulfssøn på Mærdini (Mæla) syslemann i Skienssyssel.
 • 1358 — Skien får sin bystatus da kong Håkon VI Magnusson signerer kjøpstadsprivilegiene den 16.mars.
 • 1387 — Riksråd, handelsmann og skipseier Gaute Eiriksson Galtung på Eidet -Hr. Gaute- Skiens og Norges siste syslemann.
 • 1397 — Skiens mektige syslemann, riksråd Gaute Eiriksson Galtung, deltar i opprettelsen av Kalmarunionen, og slås samtidig til ridder.

  11400-tallet: Hollenderne kommer, Skien blir fullverdig bysamfunn og handelssenter

  • 1400-tallet — Kjøpstadsamfunnet organiseres, sterke handelsforbindelser med Holland og hollandske handelsmenn som slår seg ned og gifter seg i Skien. Byen har 5 laug.
  • 1412 — Den lokale syslemannen erstattes av dansk lensherre og hans fogder. Distriktsnavnet Skienssyssel beholdes.
  • 1438 — Skiensfolk deltar i Halvard Gråtopps mislykka bondeopprør mot høvedsmannen på Akershus.
  • 1448 — Gimsøy Kloster får stadfesta alle sine privilegier og friheter.
  • 1455 — Byen får på denne tida sitt første råd med 12 borgere, leda av en Borgermester.
  • 1460 — St.Maria-kirken faller i grus, og «Hellig kors kirke» (?) blir ny sognekirke.
  • 1468 — Skien får nye byprivilegier.
  • 1497 — blir Skien omtalt for første gang som «Skien».
   Noen av omtalene om hva skien het: Skidunni, Skidan, Skydæ,Seide, Skidho, Skidjen, Skydan, Skyen, Skiden, Skeen Scheen, Skydheby, Schieda, SkydJaby, Skien og så mangt flere. Som man vil forstå, har der hos de forskjellige forfattere av oldbrevene hersket stor villrede med hensyn til byens navn.

   Den nåværende navneform, «Skien» opptrer første gang i 1497, og i tiden mellom 1497 og 1561 finnes det sammen med andre former anvendt i alt syv diplomer. Byens nåværende navn er således mer enn 400 år gammelt og kan vel da sies å ha alders hevd og rett. 

   1500-tallet: Norges eldste jerngruve, Norges første mynt, oppgangssag og bybranner

   • 1500-tallet — Skien befester seg som Norges største trelastby, og som åsted for en liten «industriell revolusjon».
   • 1522 — Gimsøy Kloster legges under kronen av kong Kristian II. Han trenger penger, og «forlener» klosteret til Didrik Villumssøn Toller, mot en årlig avgift.
   • 1525 — Lensherren på Bratsberg, Mickel Blick, «selger» seg til kong Fredrik I, som nå hadde overtatt den dansk/norske tronen, og får Skienssyssel avgiftsfritt i 10 år.
   • 1529 — Kong Fredrik I «forlener» Gimsøy Kloster til Iver Jenssøn Jernskjegg.
   • 1536 — Norge opphører som eget kongerike, og Kristian II seiler inn Langesundsfjorden for å gjenerobre herredømmet fra Fredrik I. Mickel Blick samla i all hast et par hundre mann fra Skien og seilte ut for å bekjempe Kristian, men måtte gi tapt og flykte. Kong Kristian inntok nå Skien og plyndra Bratsberg gård.
   • 1537 — Reformasjonen, den katolske lære avskaffes i Norge.
   • 1539 — Tyskeren Hans Glaser utnevnes av kong Kristian III til bergmester ved Det kongelige bergverk i Norge, og kommer til Skien med 15 berggeseller fra Sachsen i Tyskland.
   • 1539 — Hans Glaser starter arbeidet med Glasergruva (fyrsetting), Norges eldste jernmalmgruve.
   • 1540 — Jørgen von Ansbach ankommer Skien som bergverkforvalter for Christian III. Han organiserte arbeidet med å lage vannrenner fra Hjellevannet til Skienselva, slik at vannet kunne drive oppgangssager. I løpet av noen år ble det etablert 12 sagbruk og trelasthandelen.
   • 1540 — Klosterlivet på Gimsøy tar slutt. Den siste abbedissa het Margareta Amundsdatter.
   • 1540 — Fossum Jernverk starter driften, eldste jernverk i Norge. Gruver i vestmarka:

   Skien Historie Kapittelberget kryptkirke Grenland Skien Telemark Museum DigitaltMuseum Telemark Museum Skien Snipetorp Flom Bybrann Ibsen Menstaslaget Odds Ballklubb Gjerpen gjerpen kloster mariakirke christiankirke Kloster Smieøya Tollbua Cappelen 1886 900-tallet skien 2020 skien 1200 skien 1300 skien 1400 skien 1500 skien 1600 skien 1700 skien 1800 skien 1900 Nyblin Wikipedia slekt.org skien omeng kjenn ditt land riksantikvaren.no niku.no odd.no ta.no snl.no Fossum Løvenskiold

     • 1543 — Fossum Jernverk er i drift, med malm fra Glasergruva. Drømmen er å gjøre Gimsøy til bergstad.
     • 1543 — Myntverksted på Gimsøy Kloster, til 1546.
     • 1546  Klosterkirken og klosteret på Gimsøy brenner ned, og klostergodset legges igjen under Bratsberg.
     • 1546 — Norges første slåtte mynt, Gimsøydaleren, slås på Gimsøy kloster, med sølv fra Guldnesgruva i Seljord.
     • 1547 — Valentin Hammersmed overtar Fossum Jernverk som første private driver.
     • 1565  Svenskene brenner byen i forbindelse med 7-års krigen (1563-70).
     • 1568 — Den tyske bergfogden Jørgen von Ansbach, en av Henrik Ibsens forfedre, blir en meget sentral Borgermester i Skien (fram til 1594).
     • 1583  Bybrann nr.1 – ¾ av byen lagt i aske, deriblant kirken og rådstuen.
     • 1591 — Jørgen von Ansbach faller bort. Blant etterkommerne er Hans Iversen, lagmannen Claus Andersen, dennes datter Anne Clausdatter på Borgestad gård og det meste av slekten Paus etter midten av 1600-tallet, og gjennom denne slekten bl.a. Henrik Ibsen.

    1600-tallet: Trelast og sagbruk, bergverk og jernverk, storflommer og nye bybranner

    • 1600-tallet — Skien fortsetter som landets ledende trelast- og sagbruksby, men folket omtales som ville og opprørske.
    • 1609 — Eldste kjente bysegl for Skien (med ski, kors og blomster)
    • 1620 — Innbyggertallet i Skien har passert 1000 mennesker (ca 200 familier). Tilsammen i Norge bodde det ca 440 000 mennesker på den tida.
    • 1625 — Danmark/Norge med i 30-årskrigen (1618-48), Fossum Jernverk støper i åra framover mange hundre kanoner.
    • 1640-åra — Lensherren på Bratsberg, dansken Ove Gjedde, bygde bro fra Eidet over Langfoss (slusene) til Smedjeøen.
    • 1640-åra — Ove Gjeddes menn fortsatte brobygginga fra Smedjeøen over Damfossen til Gjemsø.
    • 1645 — Flom nr.1 – i Gjællevandet, Klosterdammen ved Damfossen brister og tar med seg 4 sager.
    • 1652 — Bybrann nr.2 – 51 bygninger lagt i aske.
    • 1653 — Flom nr.2 – Klosterdammen brister igjen, vannmassene drar med seg bruer, sager og stabler med 50 000 plank.
    • 1657 — Adelsmannen Jørgen Bjelke lensherre på Bratsberg, til 1662.
    • 1662 — Jørgen Bjelke kjøper alle kong Fredrik IIIs gårder og sager i Bratsberg Amt for 39 475 riksdaler.
    • 1662 — Byen er nå gjenoppbygd med ca. 300 hus innafor bygrensa.
    • 1662 — Skien får monopol på all handel i Nedre Telemark.
    • 1663 — 11.juni, sagbrukerne overtar sagene (39) for 400 riksdaler hver, og kjøpmennene får handelsmonopol.
    • 1671 — Bybrann nr.3 Pinsedag – kirken, skolen, rådhuset og om lag 100 bygninger i sentrum brenner ned til grunnen på 4t.
    • 1673 — Byen får eget defensionsskib, et «compagnie schib for Skeen», pinassen «Maria» under Hans Lazaris kommando.
    • 1675 — Byfogden i Skien skriver ut 23 «baadsmænd» og 1 trompeter til krigstjeneste i den skånske krig (1674-79).
    • 1677 — «Maria» deltar under admiral Markvard Rodsten i slaget i Kjøgebugt, med 30 kanoner og 120 mann.
    • 1678 — Uår, rike sagbrukseiere tar 355 pantsatte jordeiendommer fra fattige bønder rundt byen.
    • 1682 — 27.feb Bybrann nr.4 – Hjellen – Ingen slukking denne dagen
    • 1684 — Bartskjærerne etablerer seg i byen, og forener «kirurgisk Praksis med Barberhåndtering».

     1700-tallet: Hovedstad en kort stund, nye bybranner og henrettelse på Blekebakken

     Skien Historie Kapittelberget kryptkirke Grenland Skien Telemark Museum DigitaltMuseum Telemark Museum Skien Snipetorp Flom Bybrann Ibsen Menstaslaget Odds Ballklubb Gjerpen gjerpen kloster mariakirke christiankirke Kloster Smieøya Tollbua Cappelen 1886 900-tallet skien 2020 skien 1200 skien 1300 skien 1400 skien 1500 skien 1600 skien 1700 skien 1800 skien 1900 Nyblin Wikipedia slekt.org skien omeng kjenn ditt land riksantikvaren.no niku.no odd.no ta.no snl.no Fossum Løvenskiold
      • 1709 — Byen første apotek åpnes av Friederich Wolff fra Flensburg.
      • 1710 — Bokbinder Joh. Curtz åpner byen første bokhandel.
      • 1716 — Slottsloven, det danske styringsorganet i Norge, holder til her pga den store nordiske krigen (1700-1720).
      • 1716 — Skien er en kort stund Norges hovedstad!
      • 1721 — Flom nr.3 – gjør kraftige ødeleggelser i byen.
      • 1730 — Skiens Apotek etableres på hjørnet av Prindsensgate og Telemarksgaten (der DnB er i dag).
      • 1731  Bybrann nr.5 – storparten av byen lagt i aske
      • 1731  Bybrann nr.6 – 10 November – 25-30 hus brenner ned uten en eneste dråpe vann
      • 1738 — Sogneprest Iver Hesselberg (1690-1738) dør, det er mannen Hesselbergsgate er oppkalt etter.
      • 1757 — Krigen mellom England/Preussen og Frankrike/Østerrike skapte høykonjunktur og velstand for kjøpmennene i Skien.
      • 1761 — Diderich von Cappelen blir født
      • 1766 — Brannen dette året tok med seg byens rådhus, og dermed mange av det eldre arkivet.
      • 1766 — Solum kirke bygges.
      • 1769 — 9 Aug viser en befolkning på 2744 mennesker, 1183 Menn og 1546 Kvinner.
      • 1774 — Bratsberg Amts Sygehus opprettet på Osebakken utenfor Porsgrunn
      • 1776  Bybrann nr.7 – Rådhuset brenner ned og Underfogd Aasgaard mistet livet.
      • 1777  Bybrann nr.8 – 172 hus, rådhuset, Mariakirken, 32 sager, 2 møller, 4 sjøboder og 40 hus i utkanten av byen brant ned.
      • 1778 — Tjenestepiken Kristine Olsdatter halshugges og brennes på Blekebakken, for å ha forårsaka bybrannen, også 1 annen brann.
      • 1779 — Christianskirken ble bygget, det skulle ta ca seks år å få bygget kirken
      • 1779 — Skien Prestegård (den nåværende) blir bygd.
      • 1779 — Bybrann nr.9 – November, brannvesenet klarte ikke å slukke en begynnende storbrann midt på dagen
      • 1780 — Bomring rundt byen, bønder stoppes og det kreves avgift ved Dambommen, Kleivbommen, Kverndalsbommen, Liebommen.
      • 1781 — Første Skiensmarken, et vintermarked, finner sted på Mudringen (Rådhusplassen).
      • 1781 — Gjerpen Kirke får nytt løk-kuppelforma tårn:  –

      Skien Historie Kapittelberget kryptkirke Grenland Skien Telemark Museum DigitaltMuseum Telemark Museum Skien Snipetorp Flom Bybrann Ibsen Menstaslaget Odds Ballklubb Gjerpen gjerpen kloster mariakirke christiankirke Kloster Smieøya Tollbua Cappelen 1886 900-tallet skien 2020 skien 1200 skien 1300 skien 1400 skien 1500 skien 1600 skien 1700 skien 1800 skien 1900 Nyblin Wikipedia slekt.org skien omeng kjenn ditt land riksantikvaren.no niku.no odd.no ta.no snl.no Fossum Løvenskiold

     • 1783 — Den glemte og overgrodde Kapitelkirken raseres, stein og kalk kjøres bort i mengder.
     • 1783 — Christianskirken står ferdig.
     • 1784 — Cancellie-Raad Bartholomæus Herman von Løvenskiold gir ut sin bok om Bratsberg Amt.
     • 1786 — Sogneprest H.J. Wille gir ut sin bok «Reise gjennom Telemarken».
     • 1788 — Byen får besøk av kronprins Fredrik (seinere kong Fredrik VI), prins Carl av Hessen og hans sønn Friderich.
     • 1789  Flom nr.4 – , demningen på Eidet (Bruene) ryker og hele nedre bydel oversvømmes.
     • 1792  Flom nr.5 – Demningen på Eidet ryker i ny flom, vannmassene knuser nedre bydel, og Bollefoss oversvømmer kirken.
     • 1795 — Voldsomme protester mot kornordningen, «300 Mænd av Gjerpen sogns almue og Porsgrunds strandsiddere».
     • 1796 — Frykt for kornopprør, 250 mann fra Jægerkorpset, samt endel artilleri og kavalleri tar oppstilling foran raadstua.

     1800-tallet: Skandinavias første E-verk og telefonsentral, og enda flere bybranner

     Skien Historie Kapittelberget kryptkirke Grenland Skien Telemark Museum DigitaltMuseum Telemark Museum Skien Snipetorp Flom Bybrann Ibsen Menstaslaget Odds Ballklubb Gjerpen gjerpen kloster mariakirke christiankirke Kloster Smieøya Tollbua Cappelen 1886 900-tallet skien 2020 skien 1200 skien 1300 skien 1400 skien 1500 skien 1600 skien 1700 skien 1800 skien 1900 Nyblin Wikipedia slekt.org skien omeng kjenn ditt land riksantikvaren.no niku.no odd.no ta.no snl.no Fossum Løvenskiold

     Skien ved midten av 1800-tallet. Fra Chr. Tønsbergs Norge fremstillet i billeder (1848) – Bratsberg

     • 1812 — Borgerskolen (folkeskolen) settes i gang i Skien.
     • 1814 — Diderik von Cappelen (1761-1828) representerer Skien og «Foreningspartiet» på Grunnlovsmøtene på Eidsvold.
     • 1822 — Skiens lærde skole starter opp i Zachariassen-gården rett sør for kirken nede på Bjørneskjær innerst ved Bryggevannet, der Arkaden og Handelstorget er nå.
     • 1822 — Flom nr.6 
     • 1823 — Cappelen kjøper Klostergodset av Adeler-familien, etterkommerne til admiral Curt Adeler (1622-1675).
     • 1827 — Maleren og naturromantikeren August Cappelen (1827-1852) blir født i Skien.
     • 1828 — Forfatteren Henrik Ibsen blir født i Stockmansgården 20.mars.
     • 1830 — Familien Ibsen flytter til Altenburggården.
     • 1830 — Bratsberg Amts Sygehus flyttes til Faret utenfor Skien
     • 1835 — Familien Ibsen flytter til Venstøp i Gjerpen.
     • 1836 — Norges Bank starter sin virksomhet i Skien, en virksomhet som legges ned i 1989.
     • 1837 — Christoffer Hansen Blom (1800-1879) er datidas største skipsreder i Skien, med 6 skip i eie.
     • 1837 — Formannskapsloven trer i kraft 1.mai dette året, og byen får dermed sitt første bystyre (formannskap)
      bestående av 4 formenn og 12 representanter. Blant de 16 er 9 kjøpmenn, 6 håndverkere og 1 skipper.
      Byen første ordfører (1837-1838) blir Christopher Myhre (1795-1876).
     • 1843 — Familien Ibsen flytter til Snipetorp, og Henrik reiser til Grimstad som apotekerlærling.
     • 1845 — Kong Oskar I besøker byen, og ankommer via den gamle ferdselsvegen fra Kongsberg til Luksefjell.
     • 1846 — Hans Jørgen Christian Aall (1806-1894) blir amtmann i Bratsberg Amt.
     • 1846 — Byens første håndverkerforening stiftes.
     • 1848 — Christian Cornelius Paus (1800-1879), halvbror til Henrik Ibsen, bosatt på Rising gård, blir byfogd i Skien.
     • 1849 — Myllarguten og Ole Bull (1810-1880) gjester byen, og holder konsert i Blomsalen i Blomgården på Mudringen.
     • 1849 — Norges Bank-bygget står ferdig bygd, tegna av byens bygningssjef Hother Bøttger (1801-1857).
     • 1850 — Dikteren Conrad Nicolai Swach skriver diktet «Fyrren paa Bratsberg».
     • 1854  Bybrann nr.10 – Startet i Lundegaen, den ene lille gnisten spredte brannen til Sandvika og kleiva. Denne brannen la ned 34 hus i selve Skien og 100 hus, samt 10 sagbruk, 1 mølle, 33 sjøboder.
     • 1854 — Lundetangens Bryggeri starter sin produksjon.
     • 1856 — Første Byutvidelsen for Skien – Duestien, Brekkejordet, Kleiva, Sandvika, Follestad og Klosterøya blir en del av Skien.
     • 1856 — Innbyggertallet er etter byutvidelsen steget til ca. 4000.
     • 1856 — Lammersbevegelsen, grunnlagt av Gustav Adolph Lammers (1802-1878), etablerer egen menighet i byen.
     • 1860 — I Langfoss, mellom Eidet og Smiøya, anlegges en kanal med 2 slusekammer, innfallsporten til Telemarkskanalen.
     • 1860 — Flom nr.7 – folk må evakuere Blegebakken og Hjellen.
     • 1861 — Tollbua på Langbryggene bygges.
     • 1862 — Åpningen av Skien-Norsjøkanalen(Løveidkanalen)
     • 1863 — Skien får sitt første meieri, Skiens Ysteri.
     • 1864 — Byen får eget gassverk på Landmandstorget (busstorget), der det tidligere var kirkegård. Gassverket er i drift til 1914.
     • 1867 — Polfareren Hjalmar Johansen (1867-1913) blir født.
     • 1867 — Driften stanser ved Fossum Jernverk, etter 324 års drift.
     • 1868 — Skiens første brannstasjon tas i bruk den 1 april. (Ved parkeringsplassen bak Frelsesarméens lokaler var.)
     • 1869 — Henrik Ibsen gir ut «De unges forbund» (inspirasjon fra Skien), og representerer Norge ved åpninga av Suezkanalen.
     • 1870 — Moderne industri – Omlegging fra sagbruk til tresliperi – Kittilsen og Hansens Træsliberi og Skiens Træsliberi.
     • 1873 — Gjerpen Kirke ferdig ombygd igjen, til korskirke med spisst tårn, men ikke dagens tårn:LEgg inn bilde 
     • 1873 — Engelskmannen Benjamin Sewell grunnlegger Union Fabrikker.
     • 1875 — Skiens første dampsag – Olsens dampsag på Bakken.
     • 1875 — Avisen Varden etablert.
     • 1877 — Henrik Ibsen gir ut «Samfundets støtter», med motiver og scener fra Skien.
     • 1879  Flom nr.8 – 70 hus i Blekebakken og Hjellen oversvømmes, flere steder i overetasjen!
     • 1882 — Brann på Union bruk på Smieøya 8. September (Foto: Union/Telemark Museum)
     • 1882 — Henrik Ibsen gir ut «En folkefiende», der handlingen utspiller seg i Kverndalsstrøket.
     • 1882 — Jernbanen kommer til Skien, åpnes av Statsminister Selmer med stasjon, Mudringen.
     • 1882 — Ordfører og stortingsmann Diderik Cappelen (1836-1914) utnevnes til ridder av St.Olavs-ordenen, og slås 10 år seinere, i 1892 til kommandør i samme orden.
     • 1883 — Skien Telefonforening installerer Skandinavias første automattelefonsentral i byen.
     • 1883 — Latinskolen står ferdig på Brekkeby.
     • 1884 — Henrik Ibsen gir ut «Vildanden», med klare referanser til Venstøp-tiden.
     • 1885 — Det blir mulig å ringe helt til Porsgrunn.
     • 1885 — Laugstol Bruk (der Arkaden/Møllesenteret ligger nå) begynner produksjon av elektrisitet ved Bollefoss.
     • 1885 — Laugstol Bruk skaffer, som det første E-verk i Skandinavia, private husholdninger i byen elektrisk lys.
     • 1885 — Gimsøy Klostergods brenner ned til grunnen (18.november).
     • 1885 — I.F.Odd stiftes.
     • 1885 — Byen teller 7 538 innbyggere.
     • 1886  Bybrann nr.11  Lørdag 07. aug. ca. kl. 22:30 – bryter infernoet løs i snekker Andersens gård ved Ibsenparken (tidligere Blom-gården), der den svenske dreiesvennen Samuel Lindblom etter en fuktig aften er uforsiktig med krittpipe og fyrstikker. Hele det gamle Skien legges totalt i ruiner (unntatt Snipetorp, Prestegården og sjøbodene). Det sies at brannlukta og lysningen på himmelen kunne merkes helt opp til Langlim! Etter brannen blir sentrum omregulert og gjenoppbygd, men som billedhuggeren Wilhelm Rasmussen har uttrykt det: «Var det gamle Skien å sammenligne med en svane, så ble det nye Skien den grimme elling».
     • 1887 — Apoteker Dietrichson gjenåpner Skiens Apotek i Apotekergården ved Handelstorvet.
     • 1887 — Metodistkirken står ferdig bygd.
     • 1887 — Skien-Telemark Turistforening stiftes.
     • 1888 — Enkefru Arnesen åpner Hotel Royal i Røslandgården på hjørnet Telemarksgate/Torggata.
     • 1889 — Augustingården bygges av frk. Rosenland, og rommer først Hotel l’Europe, deretter Hotel Augustin.
     • 1889 — Laugstol Bruks nye kraftstasjon ved Bollefoss settes i drift 17.desember.
     • 1890 — Kaptein Elevine Gundersen og løytnant Jenny Bentzen starter Frelsesarmeens virksomhet i Skien.
     • 1890 — Sentrum gjenoppbygges. Ny byplan, og murtvang i hele sentrum.
     • 1891 — Festiviteten åpnes 20.mars (Ibsens fødselsdag), som byens nye kulturhus.
     • 1891 — Skotfoss Bruk anlegges.
     • 1891 — Landsutstillingen arrangeres i Skien, egen minnemedalje.
     • 1891 — Skiens Aktiemølle bygges og står ferdig i 1893
     • 1892 — Flom nr.9 – igjen.
     • 1892 — Telemarkskanalen sto ferdig, Skien får båtforbindelse helt til Dalen i Telemark.
     • 1892 — Skandinavias første elektriske jernbane settes i drift på Røråsen, bygd av Skotfoss Papirfabrikk/Bruk. Jernbanen frakta papirruller fra fabrikken og ut til kaia.
     • 1893 — Menighetspleiens damer får bygget Skiens Kaffehus, og åpner der en alkoholfri kafe for befolkningen.
     • 1893 — Skiens Aktiemølle (som er revet ned nå) settes i drift mellom Handelstorget og brygga.
     • 1894 — Odds Ballklubb etableres den 31.mars som også er Norges eldste fotballklubb.
      — Navnevalget kom på grunn av de heltemodige krigereventyrene om den norske kjempen Orvar Odd (Pile-Odd) som reiste rundt i Nord- Europa.
     • 1894  Skien kirke (den nåværende) står ferdig bygd. Kirken er korsformet, og har tre portaler i hovedfasaden, som en gotisk katedral. Den har to hovedtårn, og er kledt med rød teglsten og med glasert tegl som markerer fasadebånd og bueslag. Kirken fikk fire klokker – to i hvert tårn – stemt i tonene C, E, G og A. Opprinnelig dro ringeguttene i klokketauene hver morgen kl. 8, ved middag kl. 12 og hver aften kl. 20 – 12-ringingen fortsatte frem til etter anden verdenskrig – og klokkene var dermed med til å bestemme byens rytme.

     1900-tallet: Nedgangstider og krig, teknologisk, sosial og økonomisk revolusjon

     • 1900 — Hjellebrygga bygges og tas i bruk av dampskipstrafikken på Telemarken.
     • 1901 — Den første bilen ankommer Skien.
     • 1902 — IF Storm grunnlegges 12. juli, og Turistforeningen innvier Kikuthytta i Gjerpen 18.september.
     • 1904 — Skiens Skofabrikk starter opp i Kverndalen, med 10 arbeidere.
     • 1904 — Sør-norge rammes av et lite jordskjelv – I skien ble dette følt i Skien kirke på rundt 12-13 sekunder og alle merket bevegelsene i benkene de satt på. Ifølge Varden var det «en del damer som besvimte»
     • 1905 — Norges union med Sverige oppløses 13.august, vi blir et selvstendig land og folk etter 508 år i union.
     • 1907 — Gråtenmoen Ekserserplass nedlegges.
     • 1907 — Borgestad kirke bygges.
     • 1908 — Aasmund Nordgaard starter sitt vannverk. Med vann fra Åletjern leverer han de første husa på Mæla vann.
     • 1909 — Søndre Brekke blir fylkesmuseum.
     • 1910 — Hjalmar Johansen drar med Roald Amundsen til Sydpolen (1910-1911).
     • 1912 — Odds Turnhall (nå: Tabernaklet) stod ferdig, og blei innvia 22. september.
     • 1912 — Brekkeparken og Fylkesmuseet åpnes høytidelig av Kong Haakon VII.
     • 1912 — Grosserer Hans Holta (1859-1941) anlegger Skiens Verksteder på Klosterøya (skipsbygging m.m.).
     • 1913 — Hjalmar Johansen dør (1867 – 1913).
     • 1916 — Byen utvides på bekostning av nabokommunene Gjerpen og Solum.
     • 1919 — Bratsberg Amts Sygehus flyttet til der det er i dag, og fra dette året ble det kalt Telemark Fylkessykehus
     • 1920 — Bratsbergbanen fra Skien til Tinnoset åpnes etter 7 års anleggstid.
     • 1920 — Dagny Ulrichsen og Carl Haraldsen, besteforeldra til Dronning Sonja, gifter seg i Holbergsgate 22.mai.
     • 1920 — Jernbanen Nordagutu–Skien, og dermed forbindelse til Notodden og til Oslo via Kongsberg, står ferdig.
     • 1920 — Skien får Norges første automatiske telefonsentral, 50 år etter USA.
     • 1920 — Gjerpen Kirke nok engang ombygd, denne gang til dagens tårn og utseende.
     • 1923 — Skien får sin første radio.
     • 1923 — St. Hansaften 1923 skjedde den offisielle åpningen av Odd stadion på Falkum
     • 1924 — Streiker og lockout, med lange demonstrasjonstog, bl.a. mot streikebryteri, til fots fra Skotfoss til Porsgrunn.
     • 1927 — Flom nr.10 – Den foreløpig siste storflommen.
      — Vannet stod meterhøyt over bryggekanten ved Sjøbodene på Langbrygga.: (Foto: Nyblin / Telemark Museum)
     • 1927 — Skien får sine første brannbiler, bl.a. en amerikansk FWD, modell 1917.
     • 1927 — Falkumlia Bad åpnes med 10 m høyt stupetårn.
     • 1931 — Mellomkrigstidas depresjon topper seg for arbeiderbevegelsen i Menstadslaget 8.juni.
     • 1931  Menstaslaget den 8. juni 1931 på Menstad mellom Porsgrunn og Skien
     • 1931 — Kirkeruinene på Kapittelberget restaureres.
     • 1936 — Solskinna Bruk og Skogeierbruket på Broene brenner ned. I alt 7 bygg og 5 lagerhaller blir flammenes rov.
     • 1937 — Grenland Sportsfiskere stifta på Grand Hotell 18.mars.
     • 1940  2.verdenskrig (1939-45) – byen okkuperes av tyskerne den 16.april dette året. (Foto: Telemark Museum/Lønnquist, Frank.)
     • 1939 – 1945 — under WW2 ble det brukt radio kommunikasjon fra Skien Kirke til London (+ andre steder).
     • 1945 — Sverre Løberg (1905-1976) blir stortingsrepresentant, et verv han har fram til 1969.
     • 1956 — Rocken kommer til Skien 13.januar idet filmen «Blackboard Jungle» settes opp på Parkbiografen.
     • 1957 — Gjerpen gravkapell står klart til bruk.
     • 1958 — Wilhelm Rasmussens statue av Hjalmar Johansen på veg over isen med hundene sine, avdukes i Lundedalen.
     • 1958  Byen feirer 600 års jubileum (før vi visste hvor gamle vi egentlig er) med besøk av kong Olav V.
     • 1958 — Telemark Fylkessykehus bytter navn til Telemark Sentralsjukehus(TSS).
     • 1964 — Den store kommunesammenslåinga, Gjerpen- og Solum kommuner blir endel av Skien kommune.
     • 1964 — Skien får eget regionteater, Telemark Teater.
     • 1965 — Tor Schriwers tradisjonsrike garveridrift ved Kvernbekken (Lortebekk) brenner ned.
     • 1968 — Skienshallen åpnes i september dette året, og var den gangen landets største idrettshall.
     • 1969 — Utbygginga av bydelen Gulset starter.
     • 1970-åra — Bydelene Klyve og Gulset bygges ut.
     • 1971 — Telemarkstorget innerst i Døleviken eller Lille-Helvete (Hjellen) blir ødelagt av byfornying.
     • 1971 — Laugstol Bruks kraftstasjon ved Bollefoss i Lille-Helvete rives for å gi plass til EPA (Møllesenteret).
     • 1972 — Sangernes hus (Cappelengården) rives for å gi plass til Ibsenhuset.
     • 1973 — Ibsenhuset åpnes 9.september, som landets mest moderne kulturhus på den tida.
     • 1973 — Frognerveien 1 og Wattenbergsmia i bunnen av gamle Kverndalsbakken rives.
     • 1974 — Kverndalsbekken (Lortebekk) legges i rør og området raseres for å gi plass til Kverndalsbygget og Hotell Ibsen.
     • 1974 — Den gamle Apotekergården rives for å gi plass til DnB-bygget.
     • 1975 — Fiskeslepet og fiskebasarene raseres for å gi plass til EPA-brua og bilvegen mellom Mudringen og Eidet.
     • 1975 — EM i turn arrangeres i Skienshallen.
     • 1976 — Børsesjø blir fredet som naturreservat den 17. desember.
     • 1979  Byens historie revideres etter utgravinger på Handelstorget av Siri Myrvoll, hun avdekket spor etter menneskelige aktiviteter allerede i siste del av 900-tallet. Hun kom altså på sporet av et bylignende tettsted som alt i vikingtiden så dagens lys.
     • 1986 — Lundetangen Bryggeri nedlegges av Ringnes.
     • 1986 — Skotfoss bruk, papirfabrikken på Skotfoss, legges ned.
     • 1987 — Springflo og høstregn satte igjen bryggeområdene under vann.
     • 1990 — Ny Bryggepark anlegges, og Bakkestranda opprustes.
     • 1991 — Telemark Teater skifter navn til Teater Ibsen.
     • 1997 — Det tradisjonsrike Lundetangen ølet er igjen på markedet (12.mars), takket være ildsjeler og Aass Bryggeri i Drammen.
     • 1997 — Lundetangen Pub åpnes den 31. Oktober.

     2000-tallet: Odd Vinner NM, Flom, Gamle graver, nytt Grøntareal på Landmannstorget og Pandemi

     • 2000 — Odd Grenland vinner NM i fotball for herrer, forrige gang det skjedde var i 1931.
     • 2002  Jernbanetorvet får nytt navn: Rådhusplassen.
     • 2006 — Norske Skog Union legges ned.
     • 2008 — Fritidsparken åpnes.
     • 2015  Flom nr.11 – På Bakkestranda står vannet langt over normalen, bryggene ved kanalbåtene står under vann og den populære restauranten Strøm Mat & Bar må holde stengt i minst en uke på grunn av ødeleggelsene.
     • 2017 — Flom nr.12
     • 2019 — Landmannstovet(Kongensgate) blir gravd ut av NIKU og dem finner ca 128 graver, 4 var dobbeltgraver. Gravene kan også ha stammet fra 1600-1700 tallet — Ble også funnet 3 brønner, et kjeller gulv laget av kraftige stokker som det også lå et brannlag med kollapsmateriale som lå over – som kan ha forbindelse med brannen i 1886 – denne kjelleren kan ha stammet fra ca 1600-1700tallet.(Bildene under er tatt av NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning)).
     • 2020 — den 27.02 telles det 54 942 personer som bor i Skien Kommune.
     • 2020 — Telemark Museum begynner på et nytt Museumsbygg vedsiden av Brekkeparken(samme tomt).
     • 2020 — Skien får nytt torg på Landmannstorget med flott grønt areal og gode bussforbindelser.
      — Under ser du et bilde fra 1950?-tallet og et fra i dag, i slutten av Oktober 2020.
     Nye landmannstorvet i Skien 2020
     • 2020  Mars måned kom det en pandemi, også kalt COVID-19 ( Korona ). Denne spres fra Kina til hele verden, også i Skien(Grenland) kom den første smittede den 9.mars 2020.
      — det settes flere tiltak mellom Mars 2020 til 2021 med anbefaling der man bruker munnbind og bruker antibac mtp hygiene.
     • 2020 — 22.Desember er det høyeste antall personer smittet av COVID-19; 44.
     • 2021  den 6 januar ble første vaksine satt i Skien Kommune, Gulset sykehjem, der Aslaug Torgussen (95) ble den aller første!
     • 2021 — Totalt er det 817 personer som har/er vært/er smittet av COVID-19 og totalt 5 døde i Skien. Og det er den 21.februar totalt 18 smittede.
     • 2022 — Innbyggere totalt i Skien komme teller 55 513

     Før og etterbilder av Skien 

     Før-bildene er fra Telemark Museum, Etter(2020) bildene er tatt av Kenneth Hauen / Natur.Media

     Kilder for tekst, bilder, datoer osv 

     Bildene på denne siden:
     Kenneth Hauen/Kim Hauen, DigitaltMuseumTelemarks Museum, TA, Wikipedia, NIKU(Norsk institutt for kulturminneforskning), Riksantikvaren, SNL

     Kilde for tekster/info/år m.m:
     Wikipedia, Slekt, Skien Omeng Kjenn Ditt Land, Riksantikvaren, NIKU, Odd

     Ved feil av datoer/år så ta kontakt med oss, slik at vi kan rette det opp.