Nasjonalpark: Dovre nasjonalpark

Dovre nasjonalpark

289 km² | Vernet i 2003 | Høyfjell | Villmakrspreget område | Lite tilrettelegging

Nasjonalparken domineres av høyfjell mellom 1200 og 1600 moh. Det høyeste punktet er 1716 moh. Dovre nasjonalpark inngår i en større verneplan for Rondane, der hovedformålet er å sikre et felles leveområde for villrein. Området har viktige våtmarksområder, en variert og egenartet flora og et dyreliv med ulike særmerkte arter.

I historisk tid har det blitt drevet utstrakt fangst av villrein. Grunnlaget for fangsten var villreinen sine årlige trekk mellom vinterbeiter i innlandet og sommerbeiter i mer kystnære strøk. Det historiske, store villreintrekket er gått ut av bruk, fordi ulike inngrep og ferdsel har splittet villreinen sitt leveområde opp i mindre og isolerte områder.

Fra middelalderen og fram mot vår tid har Dovre og Dovrefjell vært en kjent (men fryktet) ferdselsåre mellom Oslo og Nidaros. I middelalderen ble ferdselsvegene over Dovre og Dovrefjell brukt av en ny gruppe reisende – pilegrimene. De var på reise til Olav den helliges skrin i Nidaros. I 1997 åpnet Pilegrimsleden – en vandringsrute som gir en mulighet til å gå i pilegrimenes fotefar. Standarden på denne ferdselsåren er utviklet med tiden, fra stier, rideveger og til moderne vegbygging som tok til på 1700-tallet. «Pilegrimsleden» og «Kongevegen» er ulike navn som er brukt som på denne ferdselsvegen.

Sør for Dovre nasjonalpark ligger Grimsdalen med en rik seterhistorie. Tilsvarende finner du på Dovrefjell, nord for nasjonalparken.

Snøhetta Viewpoint - Bilde av Kenneth Hauen

Snøhetta Viewpoint – Bilde av Kenneth Hauen

Opplevelser

Nasjonalparken er lite tilrettelagt, men det går en T-merket sti mellom Gautåseter og Grimsdalshytta. Denne strekningen stikkes også for skiløpere i tilknytning til påsken. Tradisjonen med pilegrimsvandring er tatt opp igjen med merking av leden mellom Oslo og Nidaros (Trondheim), og etablering av et Pilegrimsenter på Hjerkinn. Ellers er området brukt til korte dagsturer, småviltjakt og jakt på villrein.

Plante- og dyreliv

Dovre nasjonalpark har en næringsrik berggrunn som danner grunnlaget for et rikt planteliv. Det er funnet flere arter som har sitt eneste voksested her. Både dovrevalmue og dovreløvetann hører til blant sjeldenhetene. I de øde fjellområdene svever rovfugl over viddene, og det er vanlig å se spor etter jerv.

Villrein

I Dovre nasjonalpark lever en av de siste villreinstammene i Europa. Fjellets nomade har vandret i disse områdene i over 10 000 år. Villreinen er sårbar for forstyrrelser. Menneskelig aktivitet og ferdsel påvirker dyras mulighet til å vandre dit de skal, om det er til kalvingsområder, sommer – eller vinterbeiter. Vis derfor hensyn, nyt synet og hold avstand skulle du treffe på villrein.

Kilde: norgesnasjonalparker

Innhold