Nasjonalpark: Gutulia nasjonalpark

Gutulia nasjonalpark

23 km² | Vernet i 1968 | Norges minste nasjonalpark | Urskogpreget skog | Opplevelses- og natursti ved Gutulisetra

Gutulia er Norges minste nasjonalpark og en av de eldste. Det var den gamle og storvokste skogen som gjorde at interessen for å verne dette området kom tidlig på 1900-tallet. Gutulia er de sølvgrå tørrfuruenes og de spredte gammelgranenes nasjonalpark. Her finnes gamle kjemper av gran og furu som har levd i flere hundre år. Disse trærne gir igjen liv til et mangfoldig insekt- og planteliv etter at de har falt ned på bakken. Nasjonalparken har også tre gamle setervoller som ble drevet i over 200 år, men som nå er lagt ned. De gamle bygningene er godt bevarte og minner om tidligere tiders levd liv.

Den sørsamiske bosettingen i Gutu driver aktivt med reindrift i området.

Opplevelser

I Gutulia kan du oppleve skog med urskogkarakter. Dette er sjeldent i Norge og gir grunnlag for store villmarksopplevelser. Det er en fin tur på ca. tre km å gå fra parkeringsplassen ved Gutulisjøen og videre langs sjøen inn til nasjonalparken. Det første man møter er tre gamle setervoller. Det er etablert en natur- og opplevelsessti rundt setra og i deler av den gamle skogen. Her får du en levende fortelling om hva som finnes i området. Ellers er det mulig å gå seg vill blant de gamle trærne og oppleve den trolske stemningen, for her finnes ingen merkede stier.

Plante- og dyreliv

Alle de fire store rovdyrene bjørn, ulv, jerv og gaupe streifer innom Gutulia. Det har nylig vært ynglinger av bjørn i områdene her. Innenfor nasjonalparken er det påvist ca. 100 fuglearter. Villreinen ble utryddet omkring 1880, men det beiter fortsatt tamrein i hele nasjonalparken. Setervollene slås og holdes åpne. Dette gir grunnlag for et stort mangfold av blomster som gir næring til mange forskjellige insekter. Setervollene gir stor kontrast til den gamle skogen som omkranser innmarka.

Vertskap på Gutulisetra

Det har i mer enn 20 år vært eget vertskap på Gutulisetra. Vertskapet er til stede gjennom hele sommeren og kan svare på spørsmål om området. Her kan du også kjøpe kaffe og vafler. De gamle velholdte og solbrente tømmerbygningene gir en egen atmosfære, og mange fine fotomotiv. På den øverste setra, Oppåvollen, er det laget en liten utstilling med tekst og bilder om livet på setrene gjennom 200 år.

Kilde: norgesnasjonalparker

Innhold