Nasjonalpark: Øvre Anárjohka nasjonalpark

Øvre Anárjohka nasjonalpark

1.414 km2 | Vernet i 1975 | Villmark Vidder, myr og skog | Ingen tilrettelegging

Øvre Anárjohka nasjonalpark byr på alt du forventer av indre Finnmark, vidstrakte vidder, store myrer samt bjørke- og furuskog. Her er det ingen åpne hytter eller koier og ingen merka stier. Den som oppsøker området er gjerne den turvante som selv finner veien og sørger for natterasten.

Landskapet er preget av flere hundre års nord-samisk tamreindrift hvor det fortsatt drives aktiv reindrift. Området er et levende kulturlandskap og benyttes som vinterbeite i perioden mellom oktober og mai måned.

Nasjonalparken omfatter de øverste delene av elvene Anárjohka og Kárášjohka sitt nedbørfelt, begge sidevassdrag til Tanavassdraget. Landskapet er et svakt bølgende viddelandskap der lave åser med tørr vegetasjon av lyng, ris og store matter av reinlav veksler med et utall myrer og vann. Halve nasjonalparken er skogløs tundra og myr. Rundt Anárjohka og Kárášjohka er det bjørke- og furuskog, som henger sammen med de vidstrakte furuskogene i nordre Lappland.

Opplevelser

Juli og august er den fineste tiden for vandring. Dagsturer er mulig, men du setter gjerne av noen dager før du kommer seg inn i parken. De fleste som besøker området sommerstid tar seg inn etter skogsbilveien opp Anárjohka. Et fint alternativ for dagsturer er Andreas-Nilsen hytta like utenfor nasjonalparken, som er en åpen hytte. De som er ute på tur i flere dager benytter gjerne de største vassdragene som ferdselsåre med bærbar kano eller packraft. Du må likevel regne med å måtte gå lange strekninger, særlig på lav vannstand.

Plante- og dyreliv

Øvre Anárjohka er en del av et viktig kjerneområde for brunbjørn i Norge, og er del av en større norsk-finsk bjørnestamme. En karakterart for nasjonalparken er rødmusa, som i Norge bare finnes i Finnmark. Som ellers i nordområdene er fuglelivet preget av svingningene i smågnager bestanden. Dette påvirker bestandene av både rype, storfugl, rovfugl og fjelljo. De mange myrene og vannene har en rik fauna av våtmarksfugler, med et stort innslag av østlige arter som lappspove, sotsnipe og kvartbekkasin. Nasjonalparken har også store hekkebestander av sædgås og sangsvane.

Reindrift

Øvre Anárjohka nasjonalpark er viktig vinterbeite for tamrein. De rike lavbeitene og de kalde, stabile vintrene med lite snø gjør området til ideelt vinterbeiteland for rein. Siden istiden har reinflokkene, først villreinen og de siste århundrene tamreinen, vandret mellom vinterbeitene her inne og sommerbeitene på kysten. Anslagsvis er det 35 000 rein som benytter nasjonalparken som beiteområde.

Kilde: norgesnasjonalparker

Innhold